Personvern

Denne personvernerklæringa fortel korleis Kveik samlar inn og brukar personopplysningar. Målet er å gje deg overordna informasjon om vår behandling av personopplysningar.

Kva er personopplysningar?

Med personopplysningar meinast opplysningar og vurderingar som kan knyttast til ein enkeltperson.

Med sensitive personopplysningar meinast opplysningar om:

a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,
b) at ein person har vore mistenkt, sikta, tiltalt eller dømt for ei straffbar handling,
c) helseforhold,
d) seksuelle forhold,
e) medlemskap i fagforeiningar
Kva betyr ny personopplysningslov for deg?

Det nye regelverket skal styrke personvernet vårt og du har rett til å få veta kva andre veit om deg. Det skal vera meir openheit rundt bruken av dine personopplysningar og når nokon samlar inn opplysningar om deg skal du få informasjon om dette. Les meir om kva ny personopplysningslov betyr for deg her.

Kva informasjon har Kveik om deg?

Kunde / samarbeidspart

Kveik handsamar og oppbevarer personopplysningar i forbindelse med sal av varer og tenester til deg.

Deltakar

Me forvaltar personopplysningar om deg som deltakar som me får tilsendt ved innsøking på tiltak frå NAV. Du som deltakar skal i henhold til Databehandleravtalen vera involvert når NAV utformar bestillinga til Kveik AS, og du skal vera informert om kva personopplysningar som fylgjer med bestillinga.

Slik brukar me personopplysningane

Kunde / samarbeidspart

Som vår kunde / samarbeidspart brukar me opplysningane som me har registrert på deg for å kunne fakturere deg og evt lage samarbeidsavtale.

Deltakar

Som deltakar hjå Kveik har me personopplysningar om deg for å kunne gjennomføre tiltaket du er søkt inn på gjennom NAV. Ifølge databehandlaravtalen me har med NAV, er det NAV som er behandlingsansvarleg og eig personopplysningane om deg når du er søkt inn på tiltak. Kveik er databehandlar.

Innsyn

Kunde / samarbeidspart

Som vår kunde / samarbeidspart har du rett til innsyn i korleis me handsamar og lagrar dine personopplysningar. Ynskjer du å sjå kva data me har lagra om deg kan du ta kontakt med oss på mail firmapost@kveikarbeidsliv.no eller på tlf. 56 52 08 60.

Deltakar

Deltakarar har alltid rett til innsyn i kva opplysningar som vert behandla ved Kveik AS. Ein førespurnad om innsyn frå tiltaksdeltakar skal likevel behandlast hjå behandlingsansvarleg, altså NAV. I praksis betyr det at om du som deltakar ynskjer innsyn i eiga sak, må du henvende deg til ditt NAV-kontor, som igjen henvender seg til Kveik AS og ber om å få utlevert ynskte opplysningar.

Slette personopplysningar

Kundar/ samarbeidspart

Dine personopplysningar skal slettast når formålet med behandlinga av opplysningane ikkje lenger er tilstades, forutan om opplysningane er naudsynte å bevare i henhold til rekneskapslova, bokføringslova, kvitvaskingslova eller anna relevant lovgjevnad. Oppbevaringsplikta for data er normalt på fem år, men den kan og vera ti eller 15 år. Her kan du lese meir om oppbevaringsplikta.

Deltakar

I henhold til Databehandleravtalen skal personopplysningar om deg som deltakar slettast frå saksbehandlingssystemet vårt seinast 12 veker etter at sluttrapport for tiltaksgjennomføringa er sendt NAV. Kveik as beheld anonymiserte data i saksbehandlingsprogrammet til statistikkformål. Det betyr at alle personopplysningar vert sletta, men ein beheld opplysningar om tiltakstype, tiltaksperiode og sluttårsak, utan at det kan knytast til deg som person.

Personvernombod

Kveik as har oppretta eit eige personvernombod som skal bistå med å sikre bevisstheit og kompetanse på korrekt behandling av personopplysningar.