Samarbeid med Kveik

Rett person til rett arbeidsplass er viktig, både for verksemd og menneske. Som arbeidsgjevar får du moglegheit til å prøva ut folk i praksis før du vurderer tilsetjing. I tillegg får du rettleiing, støtte og oppfølging av arbeidstakar etter behov og ynskje. Me førebur gode løysingar for deltakarar og samarbeidspartar, og skapar verdfulle koplingar mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar. Me har lang erfaring og brei kompetanse på området. Me trur at tett samarbeid og ein open dialog er viktige verkemiddel for å lukkast for alle partar.

 

Arbeidspraksis i di bedrift?

Kveik samarbeider i dag med fleire store og små aktørar/verksemder i regionen, og ynskjer å knyta til oss fleire. Verksemdene me samarbeider med i dag tek inn jobbsøkjarar, som står utanfor det ordinære arbeidsliv, til praksis og avklaring.

Hovedmålsetjinga er at jobbsøkjar, gjennom hospitering i ei verksemd, blir kvalifisert til ordinært arbeid. Mange blir formidla til jobb, anten hjå praksisverksemda eller annan eigna arbeidsplass. Nøkkelen for at jobbsøkjar skal lukkast er godt samarbeid og praksisverksemder som gjev gode og meiningsfulle arbeidsoppgåver.

Kveik arbeider for gode løysingar for alle partar. Slik skapar me grunnlaget for verdifulle relasjonar mellom  arbeidsgjevar og arbeidstakar.

Kveik veit at den beste arbeidstreninga er i det ordinære arbeidslivet. På det jamne har Kveik 30-40 deltakarar ute på arbeidsplassar rundt omkring på Voss, Vaksdal og i Hardanger.

For at me skal lukkast med vårt samfunnsoppdrag, er me avhengige av at alle er med og bidreg. Tilbyr du praksis eller jobb til ein jobbsøkjar gjennom Kveik, er du også med og tek eit viktig samfunnsansvar.

Kontaktperson
Ringer i Vannet

Svanhild Tufteland Tvilde

Tlf: 950 48 094
E-post: svanhild@kveikarbeidsliv.no